Vi väljer tryckeri och papper med omsorg!

Det finns mängder med aspekter att ta hänsyn till när man försöker göra miljövänliga val – men ingen fara – vi guidar dig när det gäller att göra bra val av papper och tryck. Här kan du läsa mer de viktigaste miljömärkningarna som gäller trycksaker. Vi kommer också gärna till dig och förklarar närmare och visar olika pappersprover.


svanenSvanen avser hela tryckprocessen

Svanen är Nordens officiella miljömärkning som granskar varor och tjänsters miljöpåverkan ur ett helhetsperspektiv. Det innebär att man ser till hela livscykeln från råvara till avfall. Verksamheten drivs utan vinstintresse på uppdrag av regeringen. 

Idag finns det fler än 200 Svanenmärkta tryckerier i Sverige och totalt över 450 Svanentryckerier i Europa. Ett Svanenmärkt tryckeri har uppfyllt Svanens krav och är ett företag som minimerar sin miljöpåverkan.

Är papper och tryck godkänt av Svanen, kan du konstnadsfritt sätta Svanenmärket på din trycksak.

pil Svanens hemsida


FSC-logo FSC avser pappret och skogsbruket

Forest Stewardship Council (FSC) FSC® – är en oberoende, internationell medlemsorganisation som ska uppmuntra till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Märket kan exempelvis finnas på trycksaker, byggmaterial, trämöbler, grillkol, papper och förpackningar.

FSC i Sverige
I februari 1996 bildades en FSC-arbetsgrupp för att utarbeta en gemensam standard för det svenska skogsbruket. I gruppen ingick bl a representanter från miljörörelsen, skogsbruket, Samernas Riksförbund, fackliga organisationer samt viktiga virkesköpare och förädlingsindustrier.

FSC-certifierat skogsbruk i Sverige innebär bland annat att: * Nyckelbiotoper, dvs områden där det finns eller kan tänkas finnas hotade djur och växter bevaras  * Gammelskogar bevaras och sumpskogar skyddas  * Kalhyggen och skogsbilvägar stoppas i obruten fjällnära skog   * Lövskogsarealen ökar, liksom andelen lövträd i barrskog  * Särskild hänsyn tas till vattenmiljöer  * Död ved ska lämnas kvar i skogen eftersom ved utgör en livsmiljö för många växter och djur

pil FSC:s hemsida

 


Övriga miljöbegrepp som gäller papper


Miljömärkningar:

EU Ecolabel (EU-blomman). EU:s gemensamma miljömärkning och ser till varans miljöpåverkan, både på luft och vatten. Precis som Svanen ser man produktens hela livscykel.

Blå ängeln. Tyska miljömärket ”Der blaue Engel” är den äldsta av de europiska märkningarna och kan närmast jämföras med Svanen. Symbolen tilldelas produkter och tjänster som
utmärker sig med tydliga miljömässiga fördelar gentemot andra produkter eller tjänster inom samma område.

Paper Profile är en miljödeklarationsstandard, framtagen av ledande massa- och papperstillverkare. Deklarationen innehåller fakta runt produktens sammansättning, utsläpp under produktionen, energiförbrukning och tillverkarens miljöledning.

 

Blekning:

TCF (Totally Chlorine Free) innebär att pappersmassan blekt helt utan klorhaltiga kemikalier,
utan t ex med hjälp av syrgas, ozon eller väteperoxid.
ECF (Elemental Chlorine Free) betyder att pappersmassan blekts utan klorgas, men att
klordioxid har använts i kombination med t ex syrgas och natriumhydroxid.
(TCF och ECF betraktas som likvärdiga ur miljösynpunkt.)

 

Certifiering av pappersproducenter:

ISO 14001 är en internationell miljöstyrningsstandard. Företag med denna certifiering
arbetar aktivt och systematiskt med miljöanpassning av verksamheten. Ett externt
certifieringsföretag certifierar och reviderar företag för ISO:s räkning.

EMAS (Eco Management and Audit Scheme). För att bli EMAS-registrerat måste ett
företag ha ett miljöledningsssystem, d v s en fastställd miljöpolicy som beskriver vad
företaget vill uppnå i sitt miljöarbete, ex.vis ISO 14001. Företaget ska också publicera
en granskad och godkänd miljöredovisning.